bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip.tcsr.torun.pl.

Data pierwszej publikacji strony: 2017-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2020-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Katarzyna Nowacka, tel.: (56) 611 89 55 email: dostepnosc.cyfrowa@tcsr.torun.pl


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie , prowadzi działalność w budynkach przy ulicy:
1. Batorego 38/40:
a) wejścia do budynku od ul głównej,
b) budynek 3 kondygnacyjny (wysoki parter + 2 piętra) podjazd dla wózków, podnośnik platformowy, w chwili obecnej trwają pracę związane z montażem windy osobowej
d) szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
e) toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ,
f) możliwość wejścia z psem asystującym,
g) osoba znająca język migowy do dyspozycji po wcześniejszym umówieniu,
h) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking wewnętrzny.
2.Grudziądzka 159 B (w budynku nie prowadzi się bieżącej obsługi interesantów) a) wejścia do budynku od strony parkingu i drogi dojazdowej,
b) budynek 1 kondygnacyjny, bez schodów wejściowych,
c) możliwość wejścia z psem asystującym,
d) osoba znająca język migowy do dyspozycji po wcześniejszym umówieniu,
e) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking wewnętrzny.Opublikował: Magda Lenkiewicz
Publikacja dnia: 03.04.2024
Podpisał: Dawid Żuchowski
Dokument z dnia: 29.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 860