bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Akty Prawne

Akty prawne dotyczące Świadczeń Wychowawczych

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

Akty prawne dotyczące świadczenia z ustawy „Za życiem”

 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 473),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. poz. 183, poz. 1234);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Akty prawne dotyczące Świadczeń Rodzinnych

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2284);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. poz. 183, poz. 1234).

Akty prawne dotyczące zasiłku dla opiekuna

 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).

Akty prawne dotyczące Świadczeń Alimentacyjnych

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670, ze zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1467)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 73, poz.395)

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2019 r., poz. 724)

Akty prawne dotyczące Dodatku Mieszkaniowego

 • Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2019, poz. 2133./
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. /Dz.U. Nr 131, poz. 1094/
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu /Dz.U. 2013, poz. 589/

Akty prawne dotyczące Dodatku Energetycznego

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. 2018, poz.755/
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. 2019 poz.2133/,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817 ze zm./

Akty prawne dotyczące Dopłaty Czynszowe

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ( Dz.U. 2018, poz. 1540 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2521)

Akty prawne dotyczące Kardy Dużej Rodziny

 1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.) pdf

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny pdf

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny pdf

 • OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu pdf

 1. Toruńska Karta Dużej Rodziny
 • Uchwała Nr 360/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Toruń programu pn. „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” pdf
 • Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, wzoru druku wniosku o jej wydanie oraz określenia wzoru graficznego Karty pdf(326) , zmienione Zarządzeniem Nr 410 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.12.2016 r. pdf(410)
 • Zarządzenie Nr 68 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.03.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, wzoru druku wniosku o jej wydanie oraz określenia wzoru graficznego Karty. pdf

Akty prawne dotyczące świadczenia „dobry start”

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

Akty prawne dotyczące świadczenia „POMAGAMY"

 • Uchwała nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.2328).

 • Uchwała nr 195/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.4940).Opublikował: Dawid Żuchowski
Publikacja dnia: 28.01.2020
Podpisał: Dawid Żuchowski
Dokument z dnia: 02.01.2017
Dokument oglądany razy: 3 263